iPhone 11 Pro max ขึ้นไม่มีบริการ (No Service) ไม่มีสัญญาณ แก้ไขด้วยตัวเอง??

อาการยอดฮิต!! iPhone11, iPhone11Pro, iPhone11Promax พบเจอบ่อยในอาการในส่วนภาคสัญญาณมีปัญหา ขึ้นไม่มีบริการ (No Service) ขึ้นกำลังค้นหา(Searching)

Web Admin

04/10/2021
Message us